Your position:Home >> About Us >> Specialized Committees
Specialized Committees
发表时间:2014-07-30 阅读次数:18062次

1. Professors Committee
Director: Li Long
Deputy Directors: Cai Shouqiu, Mo Hongxian, Zeng Lingliang
Members: Chen Lan, Feng Guo, Hong Hao, He Qisheng, Kang Junxin, Liu Zhengquan, Li Renzhen, Ning Lizhi, Qin Qianhong, Qin Tianbao, Wang Xigen, Xiao Yongping, Xiong Wei, Yu Yanman, Zhao Gang, Zhang Li’an, Zhang Qinglin
Secretary: Liu Hui

2. Steering Committee on Undergraduate Teaching
Director: Feng Guo
Deputy Directors: Huang Li, Zhang Qinglin
Members: Chen Jialin, Cai Jie, Cui Xiangjing, He Qisheng, Huang Zhixiong, Jiang Guohua, Ke Jian, Liu Zhengquan, Li Chengliang, Zhu Jie, Zhang Li’an, Zhang Wanhong
Secretary: Liu Hui

3. Academic Degrees Committee
Chairman: Xiao Yongping
Vice-chairman: Wang Xigen
Members: Chen Benhan, Du Qun, Hou Zhenfa, Jiang Guohua, Kang Junxin, Nie Jianqiang, Xiang Yan, Yu Minyou, Yang Zewei, Zhan Shan’gang, Zhang Rongfang
Secretary: An Fenglei

4. Steering Committee on Graduate Teaching  
Director: Wang Xigen
Deputy Directors: Lin Lihong, Xie Yawei
Members: Bian Xiangpin, Chen Xiaofeng, Guo Yujun, Huang Deming, Li Xintian, Luo Ji, Qin Qianhong, Xu Yawen
Secretary: An Fenglei

5. Sub-Committee on Professional Promotion
Director: Xiao Yongping
Deputy Director: Hou Zhenfa
Members: Chen Jialin, Chen Xiaofeng, Feng Guo, Liu Xuezai, Meng Qinguo, Wang Shuyi, Wang Xigen, Yu Minyou, Zhang Xianglan, Zhou Yezhong
Secretary: Guo Xinqi